Polityka Prywatności

W związku z Państwa wizytą na tej stronie internetowej, a także innymi Państwa interakcjami z nami, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Jeśli podają nam Państwo dane innej osoby, muszą Państwo zapewnić, że taka osoba otrzymała tę politykę prywatności. Prosimy też, aby osoby w wieku poniżej 16 lat nie przekazywały nam swoich danych bez uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna.

1.            Administrator danych i definicje

1.1.        Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany także Sprzedawcą, jest: LycoPharm Sp. z o.o., NIP: 7011012252, REGON: 387779390.

1.2.        Z Administratorem danych można kontaktować się:

– pod adresem korespondencyjnym: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa;

– pod adresem poczty elektronicznej: contact@lycopharm.com

– pod numerem telefonu: +48 22 230 21 65.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@lycopharm.com lub za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Spółki LycoPharm Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa z dopiskiem „Dla Inspektora Ochrony Danych”.

1.3.        Użytkownik – osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Sklepu Internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.

1.4.        Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

1.5.        Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): lycopharm.com za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.

1.6.        Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.

1.7.        Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

1.8.        RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.            Skąd pozyskujemy dane osobowe

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w sytuacji, gdy się Państwo z nami kontaktują i podają informacje o sobie np. w celu uzyskania informacji o produktach, dokonując zakupu lub biorąc udział w organizowanych przez nas wydarzeniach czy konkursach. Dane możemy pozyskiwać też z innych źródeł, w tym od Facebook Meta, Instagram lub naszych partnerów marketingowych, a także z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG). Dane możemy też pozyskiwać z plików cookie używanych na tej stronie oraz umieszczanych w kampaniach marketingowych kierowanych do Państwa (np. drogą e-mail). Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie można pozyskać z informacji o plikach Cookie.

3.            Jakie dane osobowe przetwarzamy

3.1.        Dane przez nas przetwarzane obejmują imię i nazwisko, tytuł, datę urodzenia, zawód, preferowaną formę kontaktu, numer telefonu, adres email, miejsce zamieszkania, numer PESEL, dane dot. dowodu osobistego, prowadzonej działalności gospodarczej (jej nazwa, adres, NIP, REGON), czy kontaktują się z nami Państwo prywatnie czy w imieniu firmy,  preferowaną lub wybraną metodę płatności oraz finansowania, a także informacje o profilu w mediach społecznościowych, jeśli kontaktują się Państwo z nami tą drogą oraz treść Państwa opinii i komentarzy na naszych profilach.

3.2.        Przetwarzamy również historię Państwa relacji z nami – treść naszej korespondencji z Państwem oraz historię Państwa wizyt w naszym salonie i informacje o osobie odpowiedzialnej za Państwa obsługę, Państwa poziom satysfakcji z obsługi oraz inne informacje o zakupionych produktach i usługach, historię reklamacji, a także Państwa numer identyfikacyjny i numer umowy.

4.            Komu przekazujemy dane

Dane możemy przekazywać:

– naszym partnerom handlowym;

– naszym dostawcom usług IT, w tym świadczącym usługi hostingu strony internetowej; dostarczającym i serwisującym nasze systemy informatyczne;

– spółkom prowadzącym portale społecznościowe, na których prowadzimy profile – Facebook, YouTube, LinkedIn i Instagram, których siedziby znajdują się w Irlandii;

– naszym dostawcom rozwiązań internetowych i marketingowych, platformom płatniczym w szczególności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186

– dostawcy Centrum Relacji z Klientem;

– naszym doradcom prawnym i podatkowym, audytorom, doradcom finansowym czy biznesowym;

– uprawnionym organom państwowym, sądom czy policji;

– jeśli zdecydujemy się zbyć całość lub część naszego biznesu – ich nabywcom.

Możemy przekazywać Państwa dane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Transfer ten odbywa się do Państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji (informacje o decyzjach można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) lub w przypadku braku takiej decyzji zabezpieczony jest przez nas poprzez umowy zawarte za pomocą standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Treść standardowych klauzul umownych dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej, m.in. tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Zastosowanie mogą znaleźć także wiążące reguły korporacyjne naszych dostawców, które można znaleźć tutaj: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

Kopię zabezpieczeń transferu danych mogą Państwo otrzymać po skierowaniu prośby za pomocą naszych danych kontaktowych podanych powyżej.

5.            Zasady rzetelnego gromadzenia danych osobowych

Możemy okresowo gromadzić dane osobowe pozyskane od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność marketingową lub dysponujących Państwa zgodami na przetwarzanie danych w celach marketingowych osób trzecich, Informacje, które mogą być gromadzone, będą zawsze jasno określone na udostępnionych Państwu formularzach lub innych dokumentach dostępnych w momencie gromadzenia danych.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym zidentyfikowanym osobom trzecim w celach realizacji naszych usług lub dostawy naszych produktów lub marketingu naszych usług lub produktów. W szczególności usług fullfilmentowych, magazynowych, kurierskich, agencji marketingu offline, online.

Przetwarzane i udostępniane dane osobowe mogą obejmować takie informacje, jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe oraz Państwa preferencje i profil klienta, a także informacje dotyczące zakupionych produktów.  Możemy również łączyć i agregować informacje otrzymane od Państwa lub partnerów biznesowych dysponujących Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich osobom trzecim. 

W szczególności informacje będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej:

1)           W celu zarządzania Państwa zamówieniami w stosownych przypadkach w celu świadczenia usług  oraz w celu wspierania Państwa zapytań dotyczących produktów lub usług.

2)           Wedle własnego uznania mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpośrednich komunikatów marketingowych zaznaczając tę opcję na formularzu marketingowym.

6.            Cele oraz czas przetwarzania danych

6.1. W celu realizacji Umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sprzedawca przetwarza:

– informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;

– informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów.

6.2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

6.3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy sprzedaży zawieranej na odległość zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.

7.            Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:

– w przypadku umowy o korzystanie z tej strony internetowej – przez okres jej obowiązywania oraz po nim przez okres przedawnienia roszczeń;

– w przypadku złożenia Państwu oferty – przez okres jej obowiązywania oraz później przez okres do upływu przedawnienia roszczeń związanych z ofertą;

– w przypadku zawarcia z Państwem umowy  – przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń;

– w przypadku konieczności wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących – przez okres wymagany przepisami, w szczególności prawa podatkowego i o rachunkowości;

– w przypadku przesyłania do Państwa komunikacji marketingowej, a także badania satysfakcji, ulepszania usług i oferty – do czasu odwołania przez Państwa wyrażonej zgody lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;

– w przypadku plików cookies – zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies.

8.            Działania marketingowe administratora

Na stronie Sklepu Internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych z oferowanymi produktami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, Klienci/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Sklepu Internetowego.

9.            Zabezpieczenia danych

Administrator wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, w szczególności aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie, aby Państwa dane nie uległy zniekształceniu, zniszczeniu czy nieuprawnionemu ujawnieniu. Administrator zapewnia także, że również wszyscy dostawcy oraz podmioty, które mają dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wprowadziły odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz przestrzegają zasad przetwarzania opisanych w niniejszej polityce. Niemniej jednak, przesyłanie danych osobowych za pomocą Internetu nigdy nie jest wolne od ryzyka. Jeśli otrzymują Państwo dostęp do naszych zasobów zabezpieczonych hasłem, będziemy przechowywać Państwa hasło w sposób zapewniający jego poufność i prosimy, aby Państwo nikomu go nie udostępniali.

10.         Prawa osób, których dane dotyczą

10.1 Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1)           dostępu (art. 15 RODO) – uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

2)           do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;

3)           do sprostowania (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;

4)           do usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;

5)           do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

a.            osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,

b.            przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c.            Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d.            osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6)           do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

7)           do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

10.2      Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

11.         Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu – w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, Państwa dane nie będą dalej przetwarzane w takim celu.

W przypadku chęci rezygnacji z komunikacji marketingowej, mogą Państwo zawsze skorzystać z odpowiedniego linku rezygnacji umieszczonego w treści wiadomości.

12.         Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

– listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

– przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

– Infolinia: 606-950-0000.

13.         Inspektor Ochrony Danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora wskazanym w pkt. 1 niniejszej Polityki za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

14.         Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.

15.         Cookies

15.1      Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;

– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);

– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu Internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

15.2      Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

15.3      Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.

15.4      Zgoda, o której mowa w poprzednim punkcie, może obejmować wyłącznie wybrane pliki cookies. W takim przypadku Klient/Użytkownik Sklepu Internetowego powinien skorzystać z opcji: „Ustawienia plików cookies”, dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy. Jednocześnie Administrator danych zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta/Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Sklepu Internetowego.

15.5      Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu Internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „NIE WYRAŻAM ZGODY”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu Internetowego).

15.6      W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.

15.7      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu prawidłowego wykonania umowy sprzedaży zawieranej na odległość oraz zapewnianiu bezpieczeństwa transakcji objętej tego rodzaju umowami.

15.8      W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.

15.9      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;

– określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

15.10    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

15.11    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

15.12    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu Internetowego.

15.13    Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

15.14    Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

15.15    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta z Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

15.16    W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

15.17    Na stronie Sklepu Internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.

15.18    W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem: https://lycopharm.com/najczesciej-zadawane-pytania/.

15.19    W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://lycopharm.com/najczesciej-zadawane-pytania/.

16.         Newsletter

16.1      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

16.2      Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://lycopharm.com/newsletter.php, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w punkcie §1 pkt 1.2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

17.         Konto

17.1      Klient/Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawnie chronione interesy Sprzedawcy lub osób trzecich.

17.2      Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.

17.3      W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient/Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

17.4      W chwili nadania Klientowi/Użytkownik dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

17.5      Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu Internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.

17.6      Klient/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w punkcie §1 pkt 1.2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

17.7      Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu Internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta/Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.