Regulamin sklepu

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

Sprzedawca –Lycopharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000884525, NIP 7011012252, REGON 38777939000000;

Produkt – oferowany do sprzedaży w Sklepie gotowy, 15-sto butelkowy zestaw napojów Likopenowych z grupy nutraceutyków, spełniających zapotrzebowanie organizmu na naturalny, w pełni przyswajalny likopen.
UWAGA: Z uwagi na specyfikę oferowanych w Sklepie Produktów (gotowe zestawy napojów likopenowych przeznaczone do spożycia w okresie kolejnych 15 dni), mając na względzie ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych wszystkie Produktem oferowanym w Sklepie są 15 butelkowe zestawy napojów Likopenowych dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu. Oznacza to, że otwarcie opakowania jest równoznaczne ze zużyciem Produktu. Zwrot (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących reklamacji Produktu) jest możliwy jeżeli opakowanie nie zostało otwarte po dostarczeniu.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie, w tym Konsument;

W przypadku gdy Kupującym jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą poprzez Sklep umowę sprzedaży Produktów niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy regulamin. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia.


Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.lycopharm.com
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto;

Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki stosowane
w konkretnym przypadku stanowią inaczej.

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.).

Newsletter – Usługa elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newsletter określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia jedynie dodanie produktu do koszyka na stronie internetowej.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta      (t. j. Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 2 Obowiązki Stron

 1. Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi dostępne dla Kupujących:
  a) możliwość składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  b) prezentowanie Kupującym dopasowanych do ich zainteresowań treści marketingowych;
  c) możliwość przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
  d) Newsletter.
 2. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych (poprawność danych leży po stronie Kupującego);
  b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych przez Kupującego;
  c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  d) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Kupującego i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  e) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
  f) niepodejmowania działań obejmujących w szczególności rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczonych / opublikowanych przez Sprzedawcę.

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.   Adres pocztowy: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
2.   Adres e-mail: contact@lycopharm.com
3.   Telefon: +48 22 230 2165
4.   strona internetowa: www.lycopharm.com

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

1.   Aby prawidłowo korzystać ze Sklepu potrzebne jest:
·      urządzenie z dostępem do Internetu
·      przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.


2.   Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w punkcie 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


3.   Złożenie zamówienia obejmującego sprzedaż jednorazową Produktu nie wymaga rejestracji przez Kupującego konta (panelu) w Sklepie. Złożenie zamówienia w ramach subskrypcji wymaga założenia przez Kupującego konta (panelu) w Sklepie.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Zasady Ogólne


1.   Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt, w tym zawierają podatek VAT. Jeżeli w trakcie składania zamówienia Kupujący wyrazi (zaznaczy) zgody na otrzymywanie newsletterów  i innych materiałów promocyjnych oraz zgody na kontakt telefoniczny ze strony Sprzedawcy dotyczący promocji Produktów, otrzyma rabat do wartości  złożonego zamówienia.

2.   Na całkowitą wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za zamówione Produkty oraz koszty dostawy zamówionych Produktów.

3.   Wybrany do Kupującego Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie, a następnie wybrać sposób dostawy Produktów oraz sposób płatności za zamówienie, a także podać dane Kupującego niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 

4.  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożeniem zamówienia Kupujący potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacją oraz potwierdza obowiązek zapłaty kwoty obejmującej wartość zamówienia

5. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.

6. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

7. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.

8. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

9. W zależności od wybranego sposobu zapłaty Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych,
w celu dokonania płatności.

10. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail
z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.

11. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

 1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
 2. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y).
 1.  ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 1. Opcja sprzedaży standardowej;


14.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą i od tego też momentu Kupujący związany jest postanowieniami Regulaminu i zobowiązany jest ich przestrzegać. Po złożeniu zamówienia nie jest już możliwa jego modyfikacja, odwołanie czy rezygnacja z zamówienia.

15.   Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Produktów.
16.   Realizacja dostawy Produktu/-ów objętego złożonym zamówieniem nastąpi na adres wskazany przez Kupującego niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą obejmującą wartość zamówienia.

III. Opcja sprzedaży w ramach subskrypcji:


17.   Zaznaczając opcje subskrypcji strony zawierają umowę na mocy której Sprzedawca zobowiązany jest regularnie, w stałych odstępach czasowych, dostarczać Produkt/-ty na adres wskazany przez Kupującego przez okres do momentu zakończenia subskrypcji , a Kupujący zobowiązuje się dokonywać stałych, regularnych płatności na poczet zapłaty za te Produkty poprzez złożenie bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Kupującego dyspozycji zlecenia dokonywania stałych płatności na rzecz Sprzedawcy przez okres obowiązywania subskrypcji, t.j. do momentu jej zakończenia.

18.   Dostawy Produktu/-ów w okresie subskrypcji realizowane będą 1-krotnie w każdym miesiącu obowiązywania tej subskrypcji, w stałych odstępach czasu od pierwszej i każdej kolejnej dostawy, przy czym każdorazowo realizacja każdej kolejnej dostawy uwarunkowana jest potwierdzeniem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą należności za Produkt/-ty objęty daną dostawą.

19.   Przy realizacji każdej z kolejnych dostaw Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie sprzedaży Produktu/-ów objętych daną dostawą na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Produktu/-ów.

20.   Zakończenie okresu subskrypcji następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o wypowiedzeniu subskrypcji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie złożone. Oświadczenie o wypowiedzeniu subskrypcji winno być objęte:
a)    formą pisemną i przesłane listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy – datą złożenia wypowiedzenia będzie  w takim przypadku data nadania przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu, albo
b)    formą wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (datą złożenia wypowiedzenia będzie  w takim przypadku data wysłania wiadomości email), przy czym skuteczność skorzystania z tego rozwiązania uwarunkowana jest przekazaniem w treści wiadomości email numeru telefonu Kupującego, pod którym Sprzedawca będzie mógł – w czasie biegu okresu wypowiedzenia – skontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia autentyczności złożonego oświadczenia objętego wiadomością email oraz potwierdzenia, że Kupujący rezygnuje z subskrypcji,

c) formą złożenia rezygnacji poprzez zalogowanie się do panelu „Moje Konto”
21.        W okresie wypowiedzenia subskrypcji (do dnia upływu okresu wypowiedzenia) wszystkie prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego pozostają aktualne i wiążące, w szczególności w okresie tym Sprzedawca realizuje dostawy Produktu/-ów, a Kupujący zobowiązany jest regulować płatności za te dostawy.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Kwotę obejmującą wartość złożonego zamówienie należy zapłacić:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonanym nie później niż w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia (uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą stanowiącą wartość zamówienia warunkuje rozpoczęcie przez Sprzedawcę procesu realizacji zamówienia), albo
b) elektronicznymi środkami płatności, tj. kartą bankową lub kredytową, blikiem, przy użyciu finansować kredytowych – o ile takie formy są technicznie obsługiwane przez Sklep Internetowy

gotówką w momencie dostarczenia zamówionych Produktów (płatność za pobraniem uiszczana kurierowi realizującemu dostawę) o ile taki sposób płatności został przez Kupującego wskazany przy złożeniu zamówienia w Sklepie.
2. Kupujący akceptuje wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
3. Przy umowach subskrypcji płatności za dostawy Produktu/-ów realizowane będą wyłącznie poprzez złożenie bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Kupującego dyspozycji zlecenia dokonywania stałych płatności na rzecz Sprzedawcy przez okres obowiązywania subskrypcji, t.j. do momentu zakończenia przez Kupującego okresu subskrypcji.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję zapłaty kwoty wartości zamówienia przelewem, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2.   Produkty dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polski.
  3.   Dostawy zamówionych Produktów realizowane są przez wybraną firmę kurierską do domu lub paczkomatu

4.   Dostawa Produktów następuje w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego i dokonania płatności obejmującej pełną wartość zamówienia.
5.   W przypadkach szczególnych czas dostawy może się wydłużyć maksymalnie do 5 dni.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje jednak w przypadku, gdy opakowanie fabrycznie zapieczętowanego Produktu zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Kupującemu, ponieważ z uwagi na charakter Produktów oferowanych w Sklepie wymagania ochrony zdrowia oraz względy higieniczne powodują, że otworzenie opakowania czyni dany produkt niezdatnym do użycia przez inne osoby. 
2.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
a)   od dnia w którym Konsumentowi dostarczony został Produkt na adres przez konsumenta wskazany,
b)   w przypadku dostawy realizowanej w warunkach sprzedaży na zasadzie subskrypcji , od dnia w którym Konsumentowi dostarczony został pierwszy Produkt na adres przez Konsumenta wskazany.
3.   Prawo do odstąpienia od umowy realizuje się poprzez złożenie przez  Konsumenta pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy – z wykorzystaniem danych podanych w § 2 Regulaminu – o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno być objęte:
a)   formą pisemną i przesłane listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy – termin do odstąpienia od umowy uznaje się za zachowany o ile przesyłka polecona zawierająca oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie nadana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, albo
b)   formą wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (termin do odstąpienia od umowy uznaje się za zachowany o ile wiadomość wysłana zostanie przed upływem terminu do odstąpienia), przy czym skuteczność skorzystania z tego rozwiązania uwarunkowana jest przekazaniem w treści wiadomości email numeru telefonu Kupującego, pod którym Sprzedawca będzie mógł  – w terminie kolejnych 14 dni – skontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia autentyczności złożonego oświadczenia objętego wiadomością email oraz potwierdzenia, że Kupujący zrezygnował z Produktu (po weryfikacji i potwierdzeniu rezygnacji Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu), albo
4.   W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Konsument ponosi w całości bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/-ów do Sprzedawcy. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać wszystkie przesłane mu przez Sprzedawcę Produkty w stanie całkowicie nienaruszonym. 
5.   W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy. Jednakże Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego przez Konsumenta Produktu/-ów w stanie całkowicie nienaruszonym lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w stanie całkowicie nienaruszonym, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.   Po dokonaniu przez Kupującego zwrotu Produktów, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a w razie braku takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu na rachunek bankowy z którego płatność za zamówienie została wcześniej dokonana.
7.   Zwracany Produkt/-y winien zostać odesłany w stanie całkowicie nienaruszonym na adres Lycopharm Sp. z o.o. ul Poznańska 88,62-010 Pobiedziska , niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt/-y przed upływem terminu 14 dni.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produktów niewadliwych.
  2.   W przypadku wystąpienia wady Produktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie obowiązujących w Polsce regulacji prawnych.
  3.   Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Lycopharm Sp. z o.o. ul Poznańska 88,62-010 Pobiedziska
  4.   Reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy.
  5.   Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi nie później niż w terminie 30 dni.
 2. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej / przewoźnika w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej / przewoźnika jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 3. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionego Produktu / zamówionych Produktów.
 4. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
  są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: LycoPharm Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.
 1. W przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 3. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad
  albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
  to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
  od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2.   Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie uzyskanej zgody marketingowej zaś w przypadku zawarcia umowy – w celu jej realizacji i marketingu usług własnych, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy obejmuje możliwość bezpośredniego kontaktowania się z Kupującym (z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu email) przez Sprzedawcę bądź osoby realizujące z ramienia Sprzedawcy zamówienie złożone przez Kupującego.

§ 10 ZASTRZEŻENIA

1.   Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
2.   Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
3.   Wszelkie zamieszczane na stronie internetowej Sklepu opinie, oceny czy komentarze nie mogą swoją treścią naruszać obowiązujących przepisów prawa lub skutkować naruszeniem zasad wynikających z przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sprzedawca pozostaje uprawniony do usuwania opinii, ocen czy komentarzy naruszających przepisy i zasady wskazane w zdaniu poprzednim, ewentualnie usuwania ich części obejmujących wyłącznie treści naruszające w/w przepisy i zasady.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1.   Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty wartości zamówienia złożonego przez Kupującego.
2.   Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupującego niebędącego Konsumentem jest wygasa z upływem jednego roku od dnia wydania Produktu  Kupującemu.
 
 
WZÓR INFORMACJI O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia w którym dostarczony został Państwu pierwszy Produkt/-y.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres Sprzedawcy przesyłką poleconą albo wysłanego drogą elektroniczną na nasz adres poczty elektronicznej (w sposób wskazany w Regulaminie).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, po dokonaniu przez Państwa (całkowicie na Państwa koszt obejmujący bezpośrednie koszty odesłania produktów) zwrotu otrzymanych uprzednio od nas Produktów, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy